Xóa sổ (Write-Off) trong kế toán là gì? Đặc điểm và các trường hợp áp dụng

by ERA Capital
0 comment

Xóa sổ (tiếng Anh: Write-Off) là một hành động trong lĩnh vực kế toán, nhằm giảm giá trị của tài sản và ghi nợ vào tài khoản bên nợ.

Ảnh minh họa: Retirement Watch là một hình ảnh được sử dụng để mô phỏng một chiếc đồng hồ đếm ngược cho việc nghỉ hưu, thể hiện ý nghĩa của việc chuẩn bị và đếm ngược thời gian cho sự nghỉ ngơi và thư giãn sau nhiều năm làm việc.

(Ảnh minh họa: Retirement Watch)

Xóa sổ

Khái niệm.

Xóa sổ trong tiếng Anh được gọi là Write-Off.

Kế toán thực hiện việc xóa sổ nhằm giảm giá trị của tài sản và ghi nợ vào tài khoản bên nợ.

Các doanh nghiệp đang nỗ lực hạch toán các khoản vay chưa thu, các khoản phải thu chưa thanh toán và tổn thất liên quan đến hàng tồn kho bằng cách tiến hành xóa sổ.

Ghi sổ là phương pháp giúp giảm tổng số thuế hàng năm cho doanh nghiệp.

Đặc điểm của Xóa sổ

Các doanh nghiệp thường thực hiện việc xóa sổ kế toán để ghi nhận các khoản lỗ liên quan đến các tài sản, và điều này xảy ra trong nhiều trường hợp khác nhau.

Việc xóa sổ thường trong bảng cân đối kế toán liên quan đến ghi nợ vào tài khoản chi phí và ghi có vào tài khoản tài sản liên quan.

Mỗi kịch bản xóa sổ thường có các biến thể khác nhau, tuy nhiên thông thường chi phí sẽ được báo cáo trong bảng báo cáo thu nhập và được khấu trừ từ các khoản thu đã được báo cáo.

Hai phương pháp phổ biến nhất trong kế toán doanh nghiệp để xóa sổ là phương pháp xóa sổ trực tiếp và phương pháp trợ cấp.

Các mục thường được sử dụng có thể thay đổi tùy theo từng kịch bản riêng. Ba trong số những kịch bản phổ biến nhất để xóa sổ kinh doanh bao gồm các khoản vay ngân hàng chưa trả, các khoản phải thu chưa thanh toán và tổn thất trong việc lưu trữ hàng tồn kho.

Các trường hợp phải thực hiện Xóa sổ

Ba trường hợp thường xảy ra mà doanh nghiệp phải thực hiện xoá bỏ là:

Còn nợ ngân hàng chưa thanh toán.

Các tổ chức tài chính sử dụng tài khoản xóa sổ sau khi đã thực hiện tất cả các biện pháp để thu hồi nợ.

Khoản dự phòng tổn thất sẽ được thiết lập để quản lý các khoản nợ chưa thanh toán, đó là một loại tài khoản quản lí. Nó dùng để dự báo các khoản nợ chưa thanh toán, trong khi xóa sổ chỉ được thực hiện cuối cùng.

Các khoản nợ phải thu.

Sau khi xác định khách hàng không thanh toán hóa đơn, một doanh nghiệp có thể phải xoá bỏ khách hàng đó khỏi danh sách.

Nói chung, trên bảng cân đối kế toán, điều này sẽ liên quan đến việc ghi vào khoản nợ của tài khoản phải thu chưa thanh toán và ghi chú cho các khoản phải thu.

Thiệt hại về số lượng hàng tồn kho.

Hàng tồn kho có thể bị mất, bị trộm, bị hỏng hoặc cũ.

Trên bảng cân đối kế toán, thường ghi nhận chi phí cho hàng tồn kho không sử dụng được và tài khoản hàng tồn kho khi loại bỏ nó.

Cách tính thuế khi khoản nợ bị Xóa sổ

Thuật ngữ xóa bỏ cũng có thể được sử dụng để giảm thu nhập chịu thuế của công ty.

Các doanh nghiệp và cá nhân giảm thu nhập chịu thuế của họ bằng cách yêu cầu khoản khấu trừ nhất định.

Sở Thuế vụ cho phép các cá nhân yêu cầu khấu trừ tiêu chuẩn trên tờ khai thuế thu nhập của họ. Các cá nhân cũng có thể phân chia các khoản khấu trừ nếu vượt quá mức khấu trừ tiêu chuẩn. Các khoản khấu trừ này sẽ giảm tổng thu nhập đã điều chỉnh áp dụng cho mức thuế tương ứng.

Tín dụng thuế còn được gọi là một hình thức xóa sổ. Được áp dụng để giảm trực tiếp các khoản nợ thuế trong hóa đơn thuế.

Các công ty và doanh nghiệp nhỏ có các khoản phí giúp giảm lợi nhuận phải chịu thuế.

Công ty sẽ ghi nhận chi phí làm tăng lên trong báo cáo thu nhập nếu thực hiện xóa sổ vào các chi phí, dẫn đến lợi nhuận và thu nhập chịu thuế giảm.

(Theo Investopedia).

You may also like

Leave a Comment

You cannot copy content of this page