Toán rời rạc trong ngành Công nghệ thông tin là gì?

by ERA Capital
0 comment

Toán rời rạc trong ngành Công nghệ thông tin là gì?

Toán rời rạc trong ngành Công nghệ thông tin là gì?

Toán rời rạc trong lĩnh vực Công nghệ thông tin là điều gì?

1. Định nghĩa.

Toán học rời rạc (discrete mathematics) là tên gọi chung cho nhiều lĩnh vực toán học nghiên cứu về các tập hợp rời rạc. Các lĩnh vực này đã được tổ chức lại từ khi khoa học máy tính xuất hiện, và trở thành cơ sở toán học cho lĩnh vực này. Nó còn được biết đến với tên gọi toán học máy tính. Trong toán học rời rạc, ta thường nghiên cứu về lý thuyết tổ hợp, lý thuyết đồ thị, lý thuyết độ phức tạp và đại số Boole.

Có một quan điểm tổng quát hơn, tổng hợp tất cả các ngành toán học liên quan đến các tập hữu hạn hoặc đếm được trong toán rời rạc như số học modulo m, lý thuyết nhóm hữu hạn, lý thuyết mật mã,…

2. Xem xét chương trình học môn toán rời rạc của ngành công nghệ thông tin.

Toán rời rạc trong ngành Công nghệ thông tin là gì?

Toán rời rạc trong lĩnh vực Công nghệ thông tin vô cùng quan trọng.

A. Chương 1: Đại số logic., tập hợp, phép ánh xạ.

 • Đại số logic.
 • Tập hợp.
 • Ánh xạ.
 • B. Chương 2: Phương thức đếm.

 • Phép đếm.
 • Định nghĩa tổ hợp.
 • Nguyên tắc Dirichlet.
 • C. Chương 3: Mối quan hệ giữa hai đối tượng.

 • Quan hệ đôi và ma trận biểu đồ.
 • Những đặc điểm của mối quan hệ hai bên.
 • Mối quan hệ thứ tự.
 • Mối quan hệ đồng đẳng.
 • Chương 4: Đại số Boolean.e và hàm Boole.

 • Đại số Boolean.
 • Hàm Boole.
 • Phương pháp biểu đồ Kamaugh.
 • Giản lược hàm Boole.
 • Phương pháp biểu đồ Kamaugh. tìm công thức đa thức tối thiểu
 • E. Chương 5: Thuật toán – Đánh giá sự phức tạp của thuật toán.

 • Thuật toán – Khái niệm về độ phức tạp.
 • Phương pháp đệ qui – Phương trình vi phân.
 • Phương pháp phân rã đồng nhất.
 • Phương pháp đạo hàm không đồng nhất.
 • Áp dụng.
 • You may also like

  Leave a Comment

  You cannot copy content of this page