Tần số là gì? đơn vị đo tần số là gì? (đơn giản nhất)

by ERA Capital
0 comment

Tần số là sự đề cập đến số lần xuất hiện hoàn chỉnh trong một khoảng thời gian. Nó biểu thị số lượng sóng đi qua một khu vực cố định trong một thời điểm cụ thể. Ngoài ra, tần số thường liên quan đến các quá trình có tính chu kỳ như dao động, xoay hoặc sóng. Được ký hiệu bằng chữ cái Latinh f hoặc chữ Hy Lạp ν (nu), đơn vị tần số là một khía cạnh quan trọng cần xem xét.

Đơn vị tần số theo hệ thống đơn vị quốc tế (SI)

Tần suất là số lần của một hiện tượng lặp lại trên một đơn vị thời gian.

Đơn vị của tần số trong hệ SI được đo bằng đơn vị Hertz (Hz). Thuật ngữ này được đặt theo tên của nhà vật lý nổi tiếng người Đức Heinrich Hertz. Tổng quát, khi chúng ta nói về 1 Hz, nghĩa là một sự kiện xảy ra một lần trong mỗi giây. Ví dụ, nếu một màn hình có tốc độ làm mới là 1 Hz, nghĩa là màn hình sẽ cập nhật hình ảnh một lần trong mỗi giây. 1 Hz cũng có thể được tính là số sự kiện xảy ra trên mỗi giây.

Nếu ta quan sát lại quá khứ, ta sẽ thấy rằng đơn vị đo thông thường được sử dụng là số vòng quay mỗi phút, viết tắt là r/phút hoặc vòng/phút. Một hertz tương đương với 60 vòng/phút.

Đơn vị tần số theo hệ thống đơn vị quốc tế (SI) được sử dụng để đo và định lượng tần số trong các quá trình khoa học và kỹ thuật.

Các đơn vị tần số phổ biến khác

Có một số đơn vị tần số phổ biến được sử dụng như kilohertz, megahertz, gigahertz, terahertz.. (Thông qua tiền tố của hệ thống đơn vị quốc tế (SI)), nhịp mỗi phút (bpm), khung hình mỗi giây, vòng trên giây (rpm), thời gian mỗi giây v.V.

Các đơn vị tần số phổ biến khác bao gồm hertz (Hz), kilohertz (kHz), megahertz (MHz), gigahertz (GHz) và terahertz (THz), được sử dụng rộng rãi trong các lĩnh vực như điện tử, viễn thông và khoa học.

Nguồn: fujihatsu.Com và byjus.

1/ Đơn vị đo góc khối là gì?

Http://fujihatsu.Com/don-vi-do-goc-khoi-la-gi-1-2-187147.Html.

2/ Tiền Tố Của Hệ Thống Đơn Vị Quốc Tế (SI) Là Gì?

Http://fujihatsu.Com/tien-to-cua-he-thong-don-vi-quoc-te-si-la-gi-1-2-186677.Html.

You may also like

Leave a Comment

You cannot copy content of this page