Bài 10: Mục tiêu nghiên cứu

by ERA Capital
0 comment

Mục đích học tập:

Sau khi tìm hiểu phần này, học viên có thể:

Xác nhận các nguyên nhân để viết mục tiêu cho một nghiên cứu.

Xác định và miêu tả sự khác biệt giữa mục đích tổng quát và mục đích cụ thể.

Xác định các đặc điểm của mục tiêu nghiên cứu.

– Xây dựng mục tiêu nghiên cứu cho nghiên cứu của bạn ở một hình thức phù hợp.

sach thong ke y hoc 7
Mục tiêu nghiên cứu

Mục tiêu nghiên cứu là gì:

Mục đích của nghiên cứu là tóm tắt những thành tựu sẽ được đạt được sau khi hoàn thành. Thông thường, mục tiêu được chia thành mục tiêu tổng quát và mục tiêu cụ thể.

Mục tiêu tổng quát là những thành tựu tổng thể, trong khi mục tiêu đặc hiệu bao gồm các yếu tố nhỏ hơn và có sự liên kết với nhau và với mục tiêu tổng quát một cách hợp lý. Trong mục tiêu đặc hiệu, sẽ xác định cụ thể các hoạt động nghiên cứu, địa điểm thực hiện và mục đích của chúng.

Thí dụ:.

Nếu chúng ta đang nghiên cứu về việc sử dụng dịch vụ phòng khám trẻ em ở huyện CT và sau khi phân tích, chúng ta nhận thấy để giải quyết các vấn đề trên, chúng ta cần tìm hiểu các nguyên nhân dẫn đến việc sử dụng dịch vụ này ở mức độ thấp. Vì vậy, chúng ta sẽ thiết lập một mục tiêu tổng quát như sau:

Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến mức độ sử dụng dịch vụ phòng khám trẻ em tại huyện A.- Thu thập thông tin về số lượng phòng khám trẻ em và cơ sở vật chất tại huyện A.- Nghiên cứu về chất lượng và độ tin cậy của dịch vụ phòng khám trẻ em tại huyện A.- Đánh giá nhận thức và ý thức của người dân đối với việc sử dụng dịch vụ phòng khám trẻ em.- Xác định các rào cản và khó khăn trong việc sử dụng dịch vụ phòng khám tr

Xem thêm: Phương pháp thu thập số liệu

Bài 1 Phương pháp nghiên cứu khoa học

Bài 2 Ðại cương về thống kê và thống kê mô tả

Những nhiệm vụ này được gọi là mục tiêu đặc biệt.

 • Mức sử dụng dịch vụ phòng khám trẻ em ở huyện CT trong các năm 2000 và 2001 được xác định so với chỉ tiêu đặt ra.
 • Có một mối liên hệ giữa việc sử dụng dịch vụ phòng khám trẻ em và mùa trong năm cũng như loại hình phòng khám.
 • Xác định các thành phần dịch vụ của phòng khám ảnh hưởng đến sự hấp dẫn đối với phụ nữ mang bầu.
 • Việc sử dụng dịch vụ phòng khám trẻ em bị ảnh hưởng bởi các yếu tố văn hoá và kinh tế xã hội.
 • Đề xuất các biện pháp để nâng cao việc sử dụng dịch vụ chăm sóc sức khỏe trẻ em.
 • Xây dựng kế hoạch triển khai và các đề xuất phối hợp với các cơ quan chuyên môn.
 • Trong quá trình nghiên cứu ứng dụng, cần xác định mục tiêu quy mô của vấn đề và lập kế hoạch nhằm xây dựng ứng dụng kết quả của nghiên cứu.
 • Tại sao phải xây dựng mục tiêu nghiên cứu

  Khi thực hiện nghiên cứu, cần xác định mục tiêu để tập trung vào chủ đề và tránh thu thập thông tin không cần thiết. Xây dựng mục tiêu cụ thể giúp tổ chức quy trình nghiên cứu thành các phần hoặc giai đoạn cụ thể.

  Yêu cầu của mục tiêu nghiên cứu

  Mục tiêu nghiên cứu thành công cần phải đáp ứng các điều kiện sau:

  Cần bao gồm các khía cạnh khác nhau của vấn đề nghiên cứu theo một trình tự hợp lý và mạch lạc.

  Viết một đoạn văn có nội dung rõ ràng, chi tiết, đề cập đến các thông tin về hoạt động sẽ được thực hiện, địa điểm, thời gian và mục tiêu của nó.

  Mục tiêu phải phù hợp với điều kiện thực tế, khả năng thực hiện.

  Để đạt được mục tiêu, cần bắt đầu bằng các từ hành động cụ thể và có thể đánh giá mức độ đạt được như: xác định, so sánh, kiểm chứng, tính toán, mô tả.

  Giả thuyết nghiên cứu

  Giả thuyết nghiên cứu là một mệnh đề khẳng định mối quan hệ giữa một hoặc nhiều yếu tố với vấn đề được nghiên cứu. Ví dụ, “trong thời gian thu hoạch, việc sử dụng dịch vụ phòng khám trẻ em sẽ giảm xuống mức thấp nhất” là một giả thuyết nghiên cứu.

  Việc kiểm định giả thuyết nghiên cứu là một mục tiêu quan trọng trong quá trình nghiên cứu, vì nó đóng vai trò quan trọng trong việc giải quyết các vấn đề nghiên cứu. Giả thuyết nghiên cứu thường được sử dụng để kiểm tra và xác minh một lí giải đã có, thường được áp dụng trong lĩnh vực nghiên cứu y sinh học, nhưng không phù hợp trong nghiên cứu hệ thống y tế.

  Tên đề tài nghiên cứu

  Cần phân biệt giữa tên đề tài nghiên cứu và vấn đề nghiên cứu. Vấn đề nghiên cứu là sự khác biệt giữa hiện tại và điều mong đợi, trong khi tên đề tài nghiên cứu tập trung vào phương pháp giải quyết vấn đề và liên quan chặt chẽ đến mục tiêu nghiên cứu.

  Tuy nhiên, khác với mục tiêu nghiên cứu, thường bắt đầu bằng một hành động động từ, tên đề tài nghiên cứu thường là một danh từ ngữ (gọi là tên). Tên đề tài nghiên cứu nên ngắn gọn, vì nó chiếm chỗ trong mục lục của tờ báo hoặc trong MEDLINE, nhưng vẫn phải chứa đủ thông tin. Với sự phổ biến của việc tìm kiếm bài báo trên Internet, tên đề tài nên chứa các từ khoá (keyword) của bài báo. Phần từ khoá của bài báo không còn là bắt buộc, vì vậy việc xây dựng tên đề tài nghiên cứu một cách hợp lí là rất quan trọng.

  You may also like

  Leave a Comment

  You cannot copy content of this page