Ba vùng kinh tế trọng điểm của nước ta là

by ERA Capital
0 comment

Câu hỏi:

Ba vùng kinh tế trọng điểm của nước ta là.

A. Miền Bắc, Miền Trung và Miền Nam.

B. Khu vực phía Bắc, Trung và Nam.

C. Các vùng Đồng bằng sông Hồng, Đông Nam Bộ và sông Cửu Long.

D. Khu vực Bắc Bộ, vùng ven biển phía Nam Trung Bộ và miền Đông Nam Bộ.

Trả lời:

Giải bởi Vietjack

Lựa chọn B là đáp án.

Nước ta đã hình thành ba vùng kinh tế trọng điểm là phía Bắc , miền Trung và phía Nam.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho biểu đồ GDP của Việt Nam qua các năm:

Câu 1:

(Nguồn số liệu theo Niên giám thống kê Việt Nam 2018, NXB Thống kê, 2019)

Biểu đồ thể hiện nội dung nào sau đây?

Câu 2:

Lĩnh vực thương mại quốc tế ở nước ta đang ngày càng phát triển.

Câu 3:

Liệt kê 3 vùng kinh tế quan trọng của đất nước theo thứ tự từ Bắc đến Nam là gì?

Câu 4:

Sau khi cải cách, cơ cấu kinh tế của đất nước chúng ta đã có sự thay đổi theo hướng mới.

Câu 5:

Góp phần tích cực vào sự thay đổi cơ cấu ngành và lãnh thổ trong đất nước của chúng ta là một trong những lý do.

Câu 6:

Những dấu hiệu của sự thay đổi cấu trúc kinh tế của đất nước ta là.

Câu 7:

Khi tham gia vào nền kinh tế thế giới, yêu cầu đối với nước ta là phải.

Câu 8:

Khi nào Chương trình Đổi mới của đất nước được triển khai?

Câu 9:

Sự thay đổi cơ cấu kinh tế tại Việt Nam thể hiện chủ yếu ở.

Câu 10:

Kinh tế của đất nước đang thay đổi tích cực theo hướng mới.

Câu 11:

Cung cấp bảng dữ liệu:

Tổng sản phẩm trong nước (GDP) theo khu vực kinh tế của Việt Nam giai đoạn 2010 – 2020

(Đơn vị:%)

Ngành 2010 2014 2019 2020
Nông, lâm, ngư nghiệp 20,57 19,6 17,26 18,05
Công nghiệp 41,09 37,8 37,79 37,02
Dịch vụ 38,3 44,5 44,95 44,93

Biểu đồ nào thích hợp nhất thể hiện cơ cấu tổng sản phẩm trong nước (GDP) theo khu vực kinh tế, giai đoạn 2010 – 2020?

Câu 12:

Cung cấp bảng dữ liệu:

Tổng sản phẩm trong nước (GDP) theo khu vực kinh tế của Việt Nam giai đoạn 2010 – 2020 (Đơn vị:%)

Ngành 2010 2014 2019 2020
Nông, lâm, ngư nghiệp 20,57 19,6 17,26 18,05
Công nghiệp 41,09 37,8 37,79 37,02
Dịch vụ 38,3 44,5 44,95 44,93

Nhận xét nào sau đây không đúng?

Câu 13:

Ghi nhận thành công đáng kể trong việc tham gia vào nền kinh tế toàn cầu của đất nước ta là một sự kiện quan trọng xảy ra vào những năm đầu của thế kỉ 21.

Câu 14:

Công cuộc Đổi mới đã ảnh hưởng như thế nào đến kinh tế Việt Nam?

You may also like

Leave a Comment

You cannot copy content of this page